Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

XəbərlərElanlarElektron Məlumat BazasıGöy Qurşağı jurnalı

Şöbələr

DİREKTOR

Qəmbərova Şəhla Əliheydər qızı
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Tel:  (+ 994 12) 597 08 51
Fax: (+ 994 12) 597 08 79
E-mail: cbs-1968@rambler.ru


ELMİ İŞLƏR ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

Dadaşova Zahirə Cabir qızı
Əməkdar mədəniyyət işçisi

Tel:  (+ 994 12) 597 08 51
Fax: (+ 994 12) 597 08 79
E-mail: zahiracabir@mail.ru


TƏSƏRRÜFAT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

Dərvişova Güldanə Mahir qızı

Tel:  (+ 994 12) 597 08 51
Fax: (+ 994 12) 597 08 79
E-mail: gula_03@mail.ru


ELMİ KATİB

Hacıyeva Təranə Əkrəm qızı

Tel:  (+ 994 12) 597 08 51
Fax: (+ 994 12) 597 08 79
E-mail: taranahajiyeva9@gmail.com


   OXUCULARA XİDMƏT ŞÖBƏSİ  

Oxuculara xidmət şöbəsi 1965-ci ildən mütəqil fəaliyyət göstərir. Şöbə kitabxanaya müraciət edən oxuculara xidməti həyata keçirir. Şöbənin abonement və oxu zalları ildə 20  minə yaxın oxucu qəbul edir. 

 

  ÖLKƏŞÜNASLIQ VƏ MİLLİ ƏDƏBİYYAT ŞÖBƏSİ 

Ölkəşünaslıq və milli ədəbiyyat şöbəsi 2009-cu ildən fəaliyyət göstərir. 2013-cü ildən ayrıca bölmə kimi yaradılmış, öz fondu və xidməti sahəsi ilə müstəqil fəaliyyət göstərir

 

   ELMİ METODİKA ŞÖBƏSİ  

1965-ci ildə Respublika Uşaq Kitabxanasının yaradılması uşaqlara kitabxana xidmətinin və onun metodik təminat sisteminin formalaşmasında irəliyə atılmış ciddi addım oldu..

 

  KİTABSAXLAYICI ŞÖBƏ 

Kitabxana yarandığı dövrdə fondunda cəmi 43000 nüsxə ədəbiyyat var idi ki, onun da 27337 nüsxəsini uşaq ədəbiyyatı təşkil edirdi.

 

   KOMPLEKTLƏŞDİRMƏ ŞÖBƏSİ  

F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasının Komplektləşdirmə şöbəsi 1965-ci ildə yaradılmışdır.

 

  KÜTLƏVİ İŞLƏR ŞÖBƏSİ 

Kütləvi işlər şöbəsi 1985-cı ildən fəaliyyət göstərir. Kitabxananın kütləvi tədbirlərini həyata keçirən əsas şöbədir

 

   İNCƏSƏNƏT ŞÖBƏSİ  

Kitabxananın İncəsənət şöbəsi 1990-cı ildə təşkil olunmuşdur. Elə həmin ildən etibarən fonoteka bölməsi fəaliyyətə başlamışdır.

 

  AVTOMATLAŞDIRMA VƏ KOMPYUTERLƏŞDİRMƏ ŞÖBƏSİ 

Avtomatlaşdırma və kompyuterləşdirmə şöbəsi 2005-ci ilin avqust ayından fəaliyyət göstərir. Şöbə kitabxananın vahid kompyuter şəbəkəsinin və proqram təminatının yaradılmasını təmin edir.

 

  MƏLUMAT BİBLİOQRAFİYA ŞÖBƏSİ 

Məlumat biblioqrafiya şöbəsi 1965-ci ildən fəaliyyət göstərir. Şöbə əsasən  oxu zalından istifadə edən oxuculara xidmət göstərmək məqsədilə öz iş fəaliyyətini qurmuşdur.

 

 

Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası

Əlaqə telefonu: (012) 597-08-79